E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

กำหนดการนำเสนอ สหกิจศึกษา ประจำปี 2553

E-mail Print PDF

กำหนดการนำเสนอ สหกิจศึกษา  ประจำปี 2553

วันที่ 2   มีนาคม  2554

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เวลา                                 รายละเอียด

 

8.00 – 8.30 น.                     ลงทะเบียน  รับอาหารว่าง

8.30 – 8.40 น.                     กล่าวรายงาน    โดย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

8.40 – 9.00 น.                     กล่าวเปิด  โดย  คณบดี  หรือผู้แทน

9.00 – 10.30 น.                             นำเสนอการฝึกอาชีพ  สถานประกอบการแห่งละ 10  นาที  ตามลำดับ ดังนี้

                                      1. โรงพยาบาลสัตว์/คลินิก  เขตกรุงเทพมหานคร

                                      2. โรงพยาบาลสัตว์/คลินิก  เขตต่างจังหวัด

                                      3.  บริษัทเวชภัณฑ์/อุปกรณ์

                                      4.  ฟาร์ม

                                      5.  สวนสัตว์/สัตว์ป่า/สัตว์น้ำ

                                      6.  อื่นๆ

10.30 – 12.00  น.                นำเสนอต่อ

12.00 – 13.00  น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30  น.                นำเสนอต่อ

14.30 – 15.00 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30  น.                เสนอข้อคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา

นำเสนอต่อ   (มีต่อในวันที่ 3 มีนาคม  2554) 

กำหนดการนำเสนอ สหกิจศึกษา  ประจำปี 2553

วันที่  3   มีนาคม  2554

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เวลา                                 รายละเอียด

 

8.00 – 9.00   น.                   ลงทะเบียน  รับอาหารว่าง

9.00 – 10.30 น.                             นำเสนอการฝึกอาชีพ  สถานประกอบการแห่งละ 10  นาที  ตามลำดับ ดังนี้

                                      1. โรงพยาบาลสัตว์/คลินิก  เขตกรุงเทพมหานคร

                                      2. โรงพยาบาลสัตว์/คลินิก  เขตต่างจังหวัด

                                      3.  บริษัทเวชภัณฑ์/อุปกรณ์

                                      4.  ฟาร์ม

                                      5.  สวนสัตว์/สัตว์ป่า/สัตว์น้ำ

                                      6.  อื่นๆ

10.30 – 12.00  น.                นำเสนอต่อ

12.00 – 13.00  น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30  น.                นำเสนอต่อ

14.30 – 15.00  น.                พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00  น.                เสนอข้อคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา

16.30  น.                           ส่งแบบสอบถามภาวการณ์ได้งาน  และจบการนำเสนอรายงานสหกิจศึกษา

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 01:22  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th