E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ประเทศสวีเดน

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ulf Magnusson ผู้บริหารจาก The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, The Swedish University of Agricultural Sciences (VMSLU) และ Dr.Joseph Jarhult จาก Uppsala University ประเทศสวีเดน เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, The Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Prof.Dr.Ulf Magnusson ผู้แทนคณบดีจาก VMSLU เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะได้ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ด้วย
     โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือต่อเนื่องครั้งที่ 4 หลังจากบันทึกข้อตกลงฉบับล่าสุดได้ครบกำหนดลงในปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตามในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาจารย์จากคณะฯได้สำเร็จการศึกษาจากระดับปริญญาโทและเอก จาก VMSLU เป็นจำนวนหลายท่านซึ่งทั้งสองสถาบันได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยร่วมกันและการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นหลักและบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม โดยมีกำหนดเวลา 5 ปีโดยทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านสัตวแพทยศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพการสัตวแพทย์ พัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตสัตว์และคนไปพร้อมกันและก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th