E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Visiting Professor ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฐฎ์ เหลืองทองคำ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Kishio Hatai อดีตอาจารย์จาก Nippon Veterinary and Life Science University, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสอนและวิจัย ณ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อการสอนและ/หรือวิจัย  (International Visiting Professor) ประจำปี 2561 (งวดที่ 2) ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย Prof.Dr.Kishio Hatai จะทำการสอนในรายวิชา Seminar in Interdisciplinary Veterinary Science รายวิชา Writing and Presenting Scientific Papers I ให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้คำปรึกษาด้านการวิจัยรวมถึงตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ( research proposal) ของอาจารย์ในภายคณะ โดยจะทำงานที่คณะเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 23 กรกฎาคม 2561
     โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติและการเปิดสู่ภูมิภาค ตลอดจนการบริหารพัฒนาทรัพยากรกรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ ด้านการวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์สู่ระดับสากล รวมทั้งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อมาเป็นผู้สอนและให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา  อนึ่ง Prof.Dr.Kishio Hatai ได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ทุน  International Visiting Professor มาแล้วในปีการศึกษา 2555


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th