E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์(KVAC) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (Khon Kaen Veterinary Annual International Conference; KVAC) ครั้งที่ 19 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพคนและสัตว์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการสถาบันและหน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานวิชาการในสาขาสัตวแพทย์และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายของศิษย์เก่าและสถาบันการศึกษา โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นในหัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health” เนื่องจากในปัจจุบันสุขภาพของคนและสัตว์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในคนและสัตว์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ำหลายโรคที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่เคยมีมาแต่ก่อน ทำให้การควบคุมป้องกันโรคทำได้ยากหรือมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น การแพร่ระบาดของโรคระหว่างคนและสัตว์ทำให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบทางการแพทย์ การจัดการดูแลของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการควบคุมป้องกันโรคที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน   ดังนั้น ความร่วมมือของประเทศต่างๆ รวมทั้งองค์กรทุกภาคส่วนภายในประเทศ เพื่อให้คนและสัตว์ มีสุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย โดยมีเป้าหมายว่าให้เกิดสุขภาพหนึ่งเดียว (Global Health)
     โดยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ หรือ KVAC ในครั้งนี้มี ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานจัดการประชุม และในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ทำหน้าที่แทนอธิการบดี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการกว่า 600 คน ในจำนวนนี้เป็นศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า 200 คน นอกจากนั้นยังมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากในและต่างประเทศเข้าร่วมอีกจำนวนมาก

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://vet.kku.ac.th/yaopdf/kvac2018/ats00000.htm 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th