E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา และ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก School of Biological Sciences & Institute for Global Food Security, Queen University Belfast (QUB) ประเทศไอร์แลนด์เหนือ จำนวน 3 คน และอาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 คน ที่เดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือพร้อมทั้งหารือการพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ นอกการเจรจาความร่วมมือแล้ว ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 กลุ่มอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำคณะอาจารย์จาก QUB เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่และเป็ดเทศทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามอีกด้วย ซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย


Last Updated on Monday, 26 March 2018 01:25  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th