e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2561 กับชุมชน ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.วังสะพุง  จ.เลย   รวม 5 หมู่บ้าน ประมาณ 200 คน โดยมี นายวสันต์ จันทรสนิท หัวหน้างานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา นำทีมบุคลากรร่วมกัน พัฒนาพื้นที่ภายในสถานีฟาร์มฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ประกอบพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ในงานบุญเดือน 4 (บุญมหาชาติ) ซึ่งการร่วมประเพณีงานบุญดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน พร้อมกันนี้บุคลากรสถานีฟาร์มฯ ได้ร่วมถวายปัจจัยไทยทานร่วมกับชาวบ้าน ถวายวัดภายในชุมชน  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,170 บาท อีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th