E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Prof. Toshiyuki Murase จาก Faculty of Agriculture, Tottori University, Japan ที่เดินทางมาทำวิจัยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2561) และเป็นวิทยากรบรรยายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Pulse field Gel Electrophoresis of genomic DNA of bacteria and its application of the epidemiologic analysis of infectious diseases” ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสัตว์ ชั้น 4 โรงพยาบาลสัตว์  ภายใต้โครงการผู้บริหารต่างชาติเจรจาความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Agriculture, Tottori University


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th