e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี  ผศ.สพ.ญ.พิมชนก  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา และ รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประเมินผล พร้อมบุคลากรคณะ  ได้เข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข.” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ได้แก่ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560  น.สพ.ปฏิภาณ  ไชยปัญญา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 และ น.สพ.วชิระ  แก้วสิงห์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2560


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th