E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ “กิจกรรมพบปะนักวิจัย: แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงแนวทางการบริหารงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ชี้แจงทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละคณะเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก”  กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายวิจัย มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th