E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม PENAPH Conference 2018

E-mail Print PDF

   เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยาและเป็นหนึ่งในสมาชิก PENAPH จากประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่าย Participatory Epidemiology Network for Animal and Public Health (PENAPH) จำนวน 45 คน จากองค์กรสัตวแพทย์ต่างๆทั่วโลก ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมงาน Second PENAPH Conference: Call for Abstracts and Discussion Forum ณ โรงแรม Pullman Raja Orchid Hotel จังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 โดยบรรยากาศการต้อนรับเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง รวมถึงได้มีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับคณะ หลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมด้วย จากนั้น ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้นำตัวแทนจาก PENAPH เข้าเยี่ยมชมส่วนต่างๆของคณะ รวมทั้งการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์และห้องปฏิบัติการวินิจฉัยต่างๆอีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th