E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 18.30 น.  ณ โรงแรม I-Hotel จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งชาวไทย และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักศึกษาบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ จำนวน  4 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ จำนวน 2 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข จำนวน 5 คน โดยหลังจากนั้นคณบดีและคณาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบของที่ระลึกแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต และตัวแทนดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์ และขอบคุณคณะพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นแบบเรียบง่าย และเป็นกันเอง


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th