E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมรายงานการฝึกงานภายใต้ความความร่วมมือ MOU ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์
เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำโดย นายสิทธิพร กาบบัวลอย นักวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมรายงานการฝึกงานภายใต้ความความร่วมมือ MOU ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่สนใจสมัครทุน MOU ประจำปี 2561 ได้รับฟังพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามถึงรายละเอียดต่างๆในการฝึกงานและการเตรียมตัวในแต่ขั้นตอน ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก   โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนคณะฯ ทั้งสิ้น 20 คน เดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกงาน ณ สถาบันทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ ณ ต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือกับทางคณะฯ ดังต่อไปนี้

  1. College of Animal Science and Technology, Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. Faculty of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน
  3. Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย
  4. Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย
  5. Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น

    อนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะฯ ทางคณะฯได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการเดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกงานงาน ณ สถาบันทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ ณ ต่างประเทศ โดยทางคณะฯ ได้เล็งเห็นว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนดังกล่าว สามารถนำองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ นำมาต่อยอดสู่การพัฒนาและเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ประเทศไทยให้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนในช่วงระยะของการเป็นนักศึกษาด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th