E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษาได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้ชี้แจง แนวทาง/นโยบายการบริหารงานคณะในภาพรวมทั้งหมด  และสร้างความเข้าใจด้านการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆของนักศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา และการพัฒนาคณะในภาพรวม โดยมีคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา  จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ส.พญ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ส.พญ.กัลยา  เจือจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ด้านบริหาร และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศของการจัดโครงการเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้มีการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆให้คณะผู้บริหารได้รับทราบเพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นเหล่านั้นนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th