E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 ได้คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ซึ่งในปีนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ

1. ประเภทบุคลากรสายผู้สอน ได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน  แก่นค้างพลู สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์

2. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายพิทัย  กาญบุตร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์

   โดยบุคลากรทั้งสองท่านเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นบุคลากรของคณะอย่างเต็มที่และได้ปฏิบัติตนทั้งต่อบุคลากรด้วยกัน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการตามกรอบจรรยาบรรณของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรที่ประพฤติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 ได้คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ซึ่งในปีนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ

1. ประเภทบุคลากรสายผู้สอน ได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน  แก่นค้างพลู สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์

2. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายพิทัย  กาญบุตร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์

โดยบุคลากรทั้งสองท่านเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นบุคลากรของคณะอย่างเต็มที่และได้ปฏิบัติตนทั้งต่อบุคลากรด้วยกัน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการตามกรอบจรรยาบรรณของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรที่ประพฤติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560

 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th