E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ

E-mail Print PDF

   เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณพื้นที่หน้าอาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารคณะ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคณบดีได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 100 ต้น เพื่อเป็นการช่วยกันเสริมเติมความเป็นพื้นที่สีเขียว(Green campus) อีกช่องทางหนึ่งให้กับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปี 2560 นี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ทำการปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆกว่า 700 ต้น โดยคาดหวังว่าต้นไม้ที่ปลูกเหล่านี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังอาจเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมา หรือเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th