E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 4

E-mail Print PDF

   เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดกิจกรรม EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ  และเพื่อสนับสนุนให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามแผนฯ โดยคณะได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) และผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  ด้านโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)  ด้านการประมวลผลขั้นสูง (High Performance Computing) ด้านการคำนวณเชิงอัจฉริยะ (Computational Intelligence) และการประมวลผลข้อมูลมหาศาล (Big data Analytic) และนางสาววิลาวัลย์ คำสอนทา จากสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน  โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม  และมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษาในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th