E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559” ครั้งที่ 2

E-mail Print PDF

   เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการ “การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรต่างๆว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้หรือไม่ และเพื่อให้ข้อชี้แนะต่างๆแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อจะได้นำไปพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากยิ่งๆขึ้น โดยกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯและกล่าวเปิดโครงการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตซึ่งคณบดีทำหน้าที่เป็นประธานหลักสูตรอยู่ด้วย และ ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน นำเสนอข้อมูลหลักสูตรสหวิทยาการสัตวแพทย์ ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และการประเมินในครั้งนี้มี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน กรรมการตรวจประเมินท่านอื่นๆ ประกอบด้วย รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ และ ผศ.น.สพ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ หลักสูตรที่รับการตรวจประเมินมีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรสหวิทยาการสัตวแพทย์ ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
   โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่านที่ได้ช่วยให้คำชี้แนะต่อการดำเนินการของแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะจะได้นำไปดำเนินการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีมาตรฐานเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปทำงานรับใช้สังคมต่อไป และขอขอบคุณประธานกรรมการและอาจารย์ประจำหลักสูตร และเลขานุการทุกๆหลักสูตรที่ได้ร่วมกันเตรียมการรองรับการตรวจประเมินในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th