e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี  2560  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีดังกล่าวมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นเป็นประธานในพิธี   โดยมีนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 7 คณะ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมวางพวงมาลาในครั้งนี้จำนวนมาก สำหรับ “วันมหิดล” ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงได้รับการถวายสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” พระองค์ได้ทรงพระกรณียกิจที่ล้วนเป็นรากฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยมาจนถึงปัจจุบัน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th