e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เกษมสุข” ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.บงกช นพผล สังกัดภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช สังกัดภาควิชาสรีระวิทยา โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการกล่าวเปิดและกล่าวแสดงมุทิตาจิตโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี การรำอวยพรและการแสดงของบุคลากรของคณะ พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อต่อแขนผู้เกษียณอายุราชการ การมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพ และการร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน คณะขอขอบพระคุณคณาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ถือว่าเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อเกือบ 32 ปีที่ผ่านมา และนอกจากนั้นคณะยังขอขอบพระคุณท่านอดีตคณบดี รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รศ.ส.พญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และอาจารย์อาวุโส รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติจากคณะต่างๆที่ได้เข้าร่วมในการจัดงานเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความเป็นกันเองอย่างอบอุ่น

ท่านสามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://vet.kku.ac.th/yaopdf/meopaw60/ats00000.htm


Last Updated on Friday, 22 September 2017 02:29  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th