E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

E-mail Print PDF

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและกล่าวเปิดโครงการ โดยการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง

รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก              ประธานกรรมการ

ผศ.พญ.สุรัตน์ เจียรณ์มงคล         กรรมการ

ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์                กรรมการ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ประธานกรรมการ

รศ.กาญจนา นาถะพินธุ กรรมการ

ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี กรรมการ

  1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช          ประธานกรรมการ

รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์ กรรมการ

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร               กรรมการ

โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ช่วยให้คำชี้แนะต่อการดำเนินการของแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะจะได้นำไปดำเนินการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีมาตรฐานเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปทำงานรับใช้สังคมต่อไป และขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร และเลขานุการทุกๆหลักสูตรที่ได้ร่วมกันเตรียมการรองรับการตรวจประเมินในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th