E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

E-mail Print PDF

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ประกอบด้วย

  1. รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน  สุขสวัสดิ์            เครื่องราชอิสริยาภรณ์     เหรียญจักรพรรดิมาลา
  2. นายพงศ์พันธุ์  พงษ์สะพัง                    เครื่องราชอิสริยาภรณ์     เหรียญจักรพรรดิมาลา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
  1. นางพรรณอร  รักสนิท                         เครื่องราชอิสริยาภรณ์     เหรียญจักรพรรดิมาลา
  2. นางสุดารัตน์  บัวทวน                         เครื่องราชอิสริยาภรณ์     เหรียญจักรพรรดิมาลา
  3. นางสุธาทิพย์  วัฒนชัย                       เครื่องราชอิสริยาภรณ์     เหรียญจักรพรรดิมาลา
  4. นางสุพรรณี  ปูนอน                           เครื่องราชอิสริยาภรณ์     เหรียญจักรพรรดิมาลา

คณะขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกๆท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนอย่างดีเสมอมา จนนำมาซึ่งการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ชีวิตการทำงานสืบไป


Last Updated on Thursday, 14 September 2017 07:08  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th