E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร(Coaching Curriculum)

E-mail Print PDF

   เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้จัด โครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร (Coaching Curriculum) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับผลการดำเนินงานของหลักสูตร ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยคณะได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และนายสุรวุธ พุ่มอิ่ม ผู้ประสานงาน จากสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในส่วนของคณะ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร  เข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษาในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th