E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านจรรยาบรรณของบุคลากรฯ นำโดย ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้มีจรรยาบรรณและนำไปปฏิบัติ  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร  ตั้งธนธานิช อาจารย์ภาควิชาสรีระวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และการนำไปปฏิบัติ” ซึ่งมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้


Last Updated on Wednesday, 06 September 2017 04:17  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th