E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 31กรกฎาคม  2560  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา  จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ เรื่องของการลงทะเบียนเรียน  การขอรับทุนการศึกษา และเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารุ่นพี่ และบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา  อันจะทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับบรรยากาศใหม่ของสถานศึกษาแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีศึกษาใหม่ จำนวน 10 คน เป็นนักศึกษาชาวไทย จำนวน 9 คน และนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม จำนวน 1 คน โดยหลังจากนั้น ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ได้แนะแนวทางการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นคณะยังได้รับเกียรติจากคุณกิตติยา  สุทธิประภา ตัวแทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรยายแนะนำการใช้สื่อเทคโนโลยี และระเบียบการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงท้ายเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะได้แนะนำขั้นตอนการเข้าสืบค้นในเว็บไซต์ที่จำเป็น เช่น เว็บไซต์ reg.kku.ac.th เว็บไซต์ gs.kku.ac.th/home/ และเว็บไซต์ http://vet.kku.ac.th/main/ รวมถึงการแนะนำลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:59  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th