E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยการนำของ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 และนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ เป็นวิทยากรในโครงการฯ ซึ่งได้ร่วมกันให้ข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร ซึ่ง คณาจารย์ที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  ด้วยดีทุกประการ


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 01:37  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th