E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์

E-mail Print PDF


พรบ.การใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ law60_1.pdf
พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมในสัตว์ law60_2.pdf
พรบ.ยา 2510  law60_3.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 2) law60_4.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 3) law60_5.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 4) law60_6.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 5) law60_7.pdf
พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ 2545


พรบ.การใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์

พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมในสัตว์

พรบ.ยา 2510  

พรบ.ยา (ฉบับที่ 2) 

พรบ.ยา (ฉบับที่ 3) 

พรบ.ยา (ฉบับที่ 4) 

พรบ.ยา (ฉบับที่ 5) 

พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ 2545

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:52  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th