E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คนใหม่

E-mail Print PDF


   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนใหม่ โดย น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง มีประวัติและผลงานพอสังเขป ดังนี้

ประวัติการศึกษา

-          ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-          ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2542 – 2543

-          เป็นนายสัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์ใหญ่ (โคเนื้อ-โคนม) ที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

ปี 2544 – 2547

-          เป็นนายสัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์ใหญ่ (โคเนื้อ-โคนม) ที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2547 - ปัจจุบัน

-          ประกอบกิจการสานฝันฟาร์มโคนม

-          บริหารงานบริษัท กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด: ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ศูนย์รวมรวม ซื้อขายน้ำนมดิบและจำหน่ายอาหารสัตว์

-          บริหารงาน บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด:โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ( pasteriza)

-          บริหารงาน  ร้าน นมกาฬสินธุ์:จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแบรนด์  PROCAL MILK

-          บริหารงาน บริษัท พีแดรีไลน์ จำกัด  : ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงศูนย์รวมรวม ซื้อขายน้ำนมดิบ และจำหน่ายอาหารสัตว์

ตำแหน่งปัจจุบัน

-          ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ศูนย์รับน้ำนมดิบวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทรัพย์เจริญ

-          ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ.ขอนแก่น จำกัด

-          ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด

-          ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทพีแดรี่ไลน์ จำกัด

-          ผู้จัดการศูนย์รับน้ำนมดิบวิสาหกิจคำโพนทอง

-          ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์

ประสบการณ์

-          เป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบประเทศไทย

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมดิบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

-          เคยเป็นคอลัมนิสต์ (Columnist)ในหนังสือ THE COWSคอลัมน์“คลินิก”โดย น.สพ.ภาสวัฒน์รุ่งเรือง (หมอโอ๋)

-          เปิดให้บริการ คลินิกรักษาโคเนื้อและโคนม

-          ประกอบกิจการฟาร์มโคนม

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะในการบริหารรวบรวมน้ำนมดิบและสหกรณ์ผู้ผลิตนมพร้อมดื่ม รุ่นที่ 2 ” ที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬากรณ์

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบ” ที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบการ การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ” ที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สสอ.ที่ 3 จ.นครราชสีมา

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม GMP (Codex)”สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร“ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์” ที่ศูนย์เรียนรู้ GMP นมพาสเจอร์ไรส์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

เป็นต้น

รางวัลที่ได้รับจากการบริหารงาน บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด

1         ได้รับโล่ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 15 กันยายน 2557

2         ได้รับเกียรติบัตรจาก สสว. ว่า บจ. กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด ผ่านโครงการสุดยอด SME PROVINCIAL CHAMPIONS ) กลุ่ม RISING STAR   ณ .วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

3         ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่า บจ. กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI )ณ วันที่ 28  มีนาคม 2559

4         รางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 มีนาคม 2560

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:52  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th