E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 18

E-mail Print PDF

   ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันโรคในปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(CASCAP) และ สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 18  ในหัวข้อ “Safe food & Good practice for One Health” ขึ้น  ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ในครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพคนและสัตว์แล้ว ยังได้มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนที่ได้กำหนดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆร่วมกัน โดยมีเป้าหมายว่าทุกประเทศจะร่วมมือและประสานงานให้เกิดสุขภาพองค์รวม (One Health) ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู้ และการสื่อสาร เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของประชากรในภูมิภาคนี้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนการจัดการด้านสุขภาพของคนและสัตว์จำเป็นต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆ ของฝ่ายหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของอีกฝ่ายหนึ่ง ความรู้ความเข้าใจในองค์รวมด้านสุขภาพของคนและสัตว์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ทั้งสองด้านเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
   การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิชาการด้านปศุสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมในการประชุมกว่า 700 คน สำหรับประธานการจัดงานประชุมในปีนี้ได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะขอขอบคุณวิทยากรจากทุกหน่วยงาน เจ้าภาพร่วมทุกองค์กร และบริษัทต่างๆที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน และนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่จนทำให้การจัดประชุมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการLast Updated on Monday, 28 August 2017 03:00  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th