E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน “สัตววิทยรักษ์”

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการจัดงานคืนสู่เหย้า “ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2560 น.สพ.ธวัชชัย พูนสวัสดิ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 และเป็นผู้บริหารของบริษัท ไฟโตไบโอติกส์ (Phyto Biotics) จำกัด ได้เป็นตัวแทนบริษัทมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เข้ากองทุน “สัตววิทยรักษ์” เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เป็นผู้แทนรับมอบ


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th