E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2560 โดยได้มีการพิจารณาจากศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ การอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนร่วม การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ฯลฯ ผลปรากฏว่ามีศิษย์เก่าผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล จำนวน 6 คน ดังนี้ น.สพ.วิทูรย์ เสงี่ยมสมบูรณ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 น.สพ.อนนท์ เทืองสันเทียะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 สพ.ญ.รัชนิกร ศรีคง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 น.สพ.วิศรุต โมรานอก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 และ สพ.ญ.ณัฐหทัย วนาเฉลิม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13 ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะทำพิธีมอบใบเกียรติบัตรแสดงความยินดีในคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  ในงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2560 ระหว่างเวลา 18.00-23.00 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2  อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกๆท่านที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th