E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและงานมุทิตาจิตคณะ

E-mail Print PDF

   เมื่อเช้าวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานพิธีมุทิตาจิตสถาบันเพื่อแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 24 ของคณะ โดยในปีนี้มีดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 คน มหาบัณฑิต จำนวน 9 คน และบัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 24 จำนวน 89 คน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดีและซาบซึ้งถึงความเป็นสัตวแพทย์ ฟ้าหม่นมอดินแดง และคณบดีได้มีการมอบโล่เกียรติยศให้แก่บัณฑิตสัตวแพทย์เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง ได้แก่ นายสัตวแพทย์นภัส  ภักดีบรรณดิษฐ์ เพื่อยกย่องเชิดชู ในความรู้และความพากเพียรที่ผ่านมา ซึ่งในงานดังกล่าวนี้ตัวแทนบัณฑิตสัตวแพทย์รุ่นที่ 24 ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์และคณะ ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ และยังมอบเงินจำนวนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและมอบเข้ากองทุนสัตววิทยรักษ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตวืด้วย นอกจากนั้นในช่วงกลางคืนของวันเดียวกัน ณ บริเวณลานจอดรถอาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดงานราตรีบัณฑิตฟ้าหม่นมอดินแดง เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 24 อีกกิจกรรมหนึ่งโดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 01:03  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th