E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

E-mail Print PDF

   เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. ณ โรงแรม I-Hotel จังหวัดขอนแก่น รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของคณะ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตทั้งชาวไทย และนักศึกษาต่างชาติ และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีให้คงอยู่สืบไป โดยในปีการศึกษา 2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 คน เป็นระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3 คน ระดับมหาบัณฑิต จำนวน 8 คน เป็นหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 1 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 31 คน เป็นประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วม จำนวน 15 คน บุคลากร จำนวน 10 คน และดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิต จำนวน 6 คน โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา ให้เกียรติเป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา และ อ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร  ศักดิ์สง่าวงษ์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนของสาขาวิชากล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา นายปิยะ เสรีรักษ์ เป็นตัวแทนดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต กล่าวขอบคุณคณะฯ ขอบคุณคณาจารย์ โดยในช่วงท้าย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกสำหรับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต และถ่ายรูปร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นแบบเรียบง่าย และเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว เมื่อเวลา 20.00 น.


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 01:03  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th