E-Book
ประชาสัมพันธ์
http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1704&catid=7&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1705&catid=4&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1706&catid=7&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1707&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1708&catid=4&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1709&catid=7&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1710&catid=4&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1711&catid=5&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย จัดอบรมการใช้โปรแกรมหมอหมูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มสุกร บรรยายทักษะชีวิตสู่ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านการใช้สมุนไพรในสัตว์ วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2563 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

> แนะนำการติดตั้งโปรแกรม zoom ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง PC และ Notebook (สำหรับการจัดประชุมออนไลน์)
> การสร้างข้อสอบด้วย KKU e-learning
    ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3   ตอนที่ 4
> ข้อสอบปรนัยออนไลน์ และการตรวจ
 ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  ตอนที่ 4    ตอนที่ 5    ตอนที่ 6
 ตอนที่ 7  ตอนที่ 8  ตอนที่ 9  ตอนที่ 10  ตอนที่ 11  ตอนที่ 12
...ตารางเรียน ภาคต้น  ปี 2563
...ตารางเรียน ภาคปลาย  ปี 2563
โครงการประกวดวีดีทัศน์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์

      Facebook 
       ปฏิทินกิจกรรม 
     ฐานข้อมูลข่าว
      เชิญร่วมบริจาค
      แบบประเมินความพึงพอใจ
      ผู้ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

    - รับเรื่องร้องเรียน
    - ร่วมเเสดงความคิดเห็น หรือข้อ
      เสนอแนะ เพื่อพัฒนาและปรับ
      ปรุงคณ

    - เอกสารดาวน์โหลด
    - Logo&Template คณะ
     - Fonts TH Sarabun New        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดบรรยายทักษะชีวิตสู่ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มข. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและหารือความร่วมมือในการวิจัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU ) ประเทศบังคลาเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านการใช้สมุนไพรในสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการใช้โปรแกรมหมอหมูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มสุกร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day) ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “สานสายใยผูกพัน...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563
VM-OKRs
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาจิตและพัฒนาภูมิทัศน์ ประจำปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีถวายองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท” พร้อมออกโรงทาน ณ อาคารสิริคุณากร และบริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“สืบสานประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง งานสีฐานเฟสติวัล 2019 บุญสมมา บูชานาค
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงระดมความคิดเห็นจากศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์ของเก่าคณะมอบรางวัล “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจำปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะมอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2563
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสตูล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2562
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th