E-Book
ประชาสัมพันธ์
                Click>>ทดสอบใช้งานเว็บไซต์ใหม่<<
http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1763&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1764&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1765&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1766&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1767&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1768&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1769&catid=6&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1770&catid=5&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ มอบเงินสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วย COVID-19 ในวาระครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ แสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี รับมอบบริจาคเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อใช้ในกิจการโรงแรมสุนัขและแมว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับรักษาการแทนคณบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการสรรหาคณบดี คนที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารตีพิมพ์กับอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

> แนะนำการติดตั้งโปรแกรม zoom ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง PC และ Notebook (สำหรับการจัดประชุมออนไลน์)
> การสร้างข้อสอบด้วย KKU e-learning
    ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3   ตอนที่ 4
> ข้อสอบปรนัยออนไลน์ และการตรวจ
 ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  ตอนที่ 4    ตอนที่ 5    ตอนที่ 6
 ตอนที่ 7  ตอนที่ 8  ตอนที่ 9  ตอนที่ 10  ตอนที่ 11  ตอนที่ 12
...ตารางเรียน ภาคต้น  ปี 2564
...ตารางเรียน ภาคปลาย  ปี 2564
ประกาศคณะ ฉบับที่ 55/2563 เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอการจัดตั้งกลุ่มวิจัยใหม่ จากกองทุนวิจัยคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบรับตรงร่วมกัน (Admission 1)
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  
 
       ปฏิทินกิจกรรม 
     ฐานข้อมูลข่าว
      เชิญร่วมบริจาค
      แบบประเมินความพึงพอใจ
      ผู้ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

    - รับเรื่องร้องเรียน
    - ร่วมเเสดงความคิดเห็น หรือข้อ
      เสนอแนะ เพื่อพัฒนาและปรับ
      ปรุงคณ

    - เอกสารดาวน์โหลด
    - Logo&Template คณะ
     - Fonts TH Sarabun New        
  โครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”และ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วย KKU e-learning และ KKU Exam”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้อสอบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม KKU Exam and KKU E-learning”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางสัตวแพทย์ (Education transformation in Veterinary Medicine)”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการบูรณาการหลักสูตรสองปริญญา
 
  วารสารตีพิมพ์กับอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลหารือโครงการวิจัย VR (Virtual Reality) เพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มข. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและหารือความร่วมมือในการวิจัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU ) ประเทศบังคลาเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ”
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีการศึกษา 2563
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผลการสรรหาคณบดี คนที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับรักษาการแทนคณบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับมอบบริจาคเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อใช้ในกิจการโรงแรมสุนัขและแมว จำนวน 2 เครื่อง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเงินสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วย COVID-19 ในวาระครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโรงทาน งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2564
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงาน”อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด” งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาจิตและพัฒนาภูมิทัศน์ ประจำปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีถวายองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท” พร้อมออกโรงทาน ณ อาคารสิริคุณากร และบริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงระดมความคิดเห็นจากศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์ของเก่าคณะมอบรางวัล “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจำปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะมอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2563
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสตูล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2562
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th