e-bookประชาสัมพันธ์
http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1660&catid=7&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1661&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1663&catid=5&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1664&catid=4&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1665&catid=7&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1666&catid=7&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1667&catid=10&Itemid=17 https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1668&catid=5&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และพนักงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ และพืชสมุนไพร การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบที่ไม่ใช้ มคอ. 3-7 ร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณงรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสตูล Improvement Plan

> แนะนำการติดตั้งโปรแกรม zoom ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง PC และ Notebook (สำหรับการจัดประชุมออนไลน์)
> การสร้างข้อสอบด้วย KKU e-learning
    ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3   ตอนที่ 4
> ข้อสอบปรนัยออนไลน์ และการตรวจ
 ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  ตอนที่ 4    ตอนที่ 5    ตอนที่ 6
 ตอนที่ 7  ตอนที่ 8  ตอนที่ 9  ตอนที่ 10  ตอนที่ 11  ตอนที่ 12
...ตารางเรียน ภาคต้น  ปี 2563
...ตารางเรียน ภาคปลาย  ปี 2563
โครงการประกวดวีดีทัศน์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์      Facebook 
       ปฏิทินกิจกรรม 
     ฐานข้อมูลข่าว
      เชิญร่วมบริจาค
      แบบประเมินความพึงพอใจ
      ผู้ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

    - รับเรื่องร้องเรียน
    - ร่วมเเสดงความคิดเห็น หรือข้อ
      เสนอแนะ เพื่อพัฒนาและปรับ
      ปรุงคณ

    - เอกสารดาวน์โหลด
    - Logo&Template คณะ
     - Fonts TH Sarabun New


        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบที่ไม่ใช้ มคอ. 3-7”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับนักกิจกรรมของคณะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโครงการสัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 “เจาะลึกข้อสอบประเมินฯ: ที่นี่มีคำตอบ”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มข. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและหารือความร่วมมือในการวิจัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU ) ประเทศบังคลาเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณงรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม Pet variety@KhonKaen ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพแพะ-แกะ
 
  เล่าสู่กันฟัง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ และพืชสมุนไพร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการดูแลรักษาสวนป่าบริเวณหน้าคณะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเงินสมทบ “กองทุน COVID-19 เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์” ในวาระครบรอบ 34 ปี ของการก่อตั้งคณะ
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาจิตและพัฒนาภูมิทัศน์ ประจำปี 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีถวายองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท” พร้อมออกโรงทาน ณ อาคารสิริคุณากร และบริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“สืบสานประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง งานสีฐานเฟสติวัล 2019 บุญสมมา บูชานาค
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 
  ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสตูล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2562
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
 


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th