ประชาสัมพันธ์กิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น