ภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านปรีคลินิก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ชื่อ นายชัยพร สร้อยคำ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านปรีคลินิก
E-mail :
schaiya
@kku.ac.th

 

 

 

 
   
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002