โครงการดูงานภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18  มิถุนายน  2562

งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง