งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

  หน้าหลัก  

นายชัยพร สร้อยคำ
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
 
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
  แบบฟอร์ม
  
- แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ   
   - แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์
   - แบบฟอร์มการขอเบิกสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง
  ภารกิจของงาน
นางพรรณชมพู ม่วงลาย
หัวหน้าภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านปรีคลินิก

นายอดิศักดิ์ สังข์แก้ว
 

นางสุธิดา จันทร์ลุน

หัวหน้าภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านคลินิก
    - ภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านคลินิก
    - ภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านปรีคลินิก
    - ภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านสัตว์ทดลอง
 
ข่าว
    - โครงการดูงานภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข.
 

 


นายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์

นายพิทยา ภาภิรมย์


นางสาวมนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร


 

นางปรียาภรณ์ สุระชน


นายพิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์


นางสาวกิ่งกาญจน์ สาระชู


นางพิณซอ กรมรัตนาพร

นายประพันธ์ แก่นจำปา

นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์


นายวิษณุ แสงสว่าง

นายอรุณ จำปาปุ้ง