ภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านคลินิก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ชื่อ นางสุธิดา จันทร์ลุน

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านคลินิก
E-mail :
sutvir
@kku.ac.th

 

 

 

 
   
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002