คณะกรรมการ

ประมวลภาพกิจกรรม

หน่วยงานในคณะ

พยาธิฯ
สรีรวิทยา
ศัลยศาสตร์
กายวิภาคฯ
เภสัชฯ
อายุรศาสตร์
สาธารณสุขฯ
สถานีฟาร์ม
รพ.สัตว์


มีข้อแนะนำส่งได้ที่

pitman@kku.ac.th

 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาในคณะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประมวลภาพกิจกรรมของกรรมการส่งเสริมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ...CLICK...1...2....3....4....2/2/50
-
เชิญร่วมทอดผ้าป่าโครงการส่งเสริมสันติสุขชายแดนภาคใต้ ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2548 รายละเอียด
- เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา หนังสือ และเสื้อผ้า แก่โรงเรียนขาดแคลนในชนบท ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2548 รายละเอียด
 
สรรหาสาระ
- ผิดนั้นสำคัญไฉน
-
กรรม
- เข้าพรรษา
- โรคที่ต้องรักษาเอาเอง
กิจกรรมต่างๆ
- ทอดเทียนเข้าพรรษา  click
- ประกาศผลการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ในหลวงกับการพัฒนา
ปศุสัตว์ไทย"  click