111
 

บุคลากรสายผู้สอน

 

 1. คณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางปรีคลีนิก

1.1 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์


 

 

รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน

 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ

Ph.D.,(Comparative Veterinary Medicine), USA    
sukonp@kku.ac.th

Ph.D.(Multidisplinary in Veterinary Science),Thailand                                  
chukam@kku.ac.th

>Expertise Special

 สุขภาพสัตว์ปีก (Poultry health)

 การวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis)

 โปรไบโอติกส์ (Probiotics)

>Expertise Special

 Gross Anatomy of Small Animals

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา

 

ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร

Ph.D.,(Veterinary Anatomy), USA
prasarn@kku.ac.th

Ph.D.(Multidisplinary in Veterinary Science),Thailand 

saikon@kku.ac.th

>Expertise Special
 Veterinary Anatomy, Muscle Biology, Musculoskeletal system, Cattle and Buffalo Sciences
>Expertise Special
 
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง >ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

รศ.ดร.ถาวร มิ่งสกุล

 

รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย

Ph.D.,(Anatomy), Thailand

thamin@kku.ac.th

Ph.D.(Curriculum and Instruction), Thailand

suwuop@kku.ac.th

>Expertise Special
 
Gross & Microanatomy,  Electron Microscopy
>Expertise Special
 
Neuroscience
>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง >ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา


 

 

ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ


 

 

อ.น.สพ.จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์

Ph.D.,(Physiology), The Netherland

pissuw@kku.ac.th

D.V.M., Thailand
Gthiratanaboon@yahoo.com

>Expertise Special
 Muscular
physiology, Small animal cardiology

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special
 สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

 


 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชนี ศรีงาม

 


 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์

Ph.D., Thailand

spatcha@kku.ac.th

Ph.D.,(Veterinary Epidemiology), USA

kwankate@kku.ac.th

>Expertise Special
 Cardiovascular Physiology

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special
 ระบาดวิทยา (Veterinary Epidemiology), ชีวสถิติ (Biostatistics), Infectious diseases of animals

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 


 

 

อ.สพ.ญ.ดร.เกตุมณี เสนาพันธ์

   

Ph.D., (Medical Physiology), Thailand

>Expertise Special

 Cardiovascular Physiology

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.3 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา


 

 

ศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์

Ph.D.,(Veterinary Medical Science), USA
korawut@kku.ac.th

Ph.D., (Veterinary studies), Australia

sranee@kku.ac.th

>Expertise Special

 Small Animal Pharmacology

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

>Expertise Special

 Small animal Pharmacology, Molecular Pharmacology (GPCRs), Anti-inflammatory drugs,

Feline diabetes mellitus, Feline medicine,

และ สมุนไพรในการรักษาเบาหวาน 

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 


 
 

อ.น.สพ.ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล

 


 

 

ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด

D.V.M., Thailand

peterjoo7@yahoo.com

Ph.D.,(Pharmacology), Thailand

jaraim@kku.ac.th

>Expertise Special

 Pharmacology

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

>Expertise Special

 ชำนาญด้านการสกัดสารสมุนไพร, สนใจด้านการทำผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

1.4 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 

รศ.น.สพ.ดร.คมกริช พิมพ์ภักดี

 

รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล

Ph.D.,(Toxicology), USA
kompim@kku.ac.

Ph.D.,(Public Health), Thailand

sunpetch@kku.ac.th

>Expertise Special

 ความปลอดภัยของอาหาร(Food safety), สารพิษจากเชื้อรา(Mycotoxins), การตรวจเนื้อ(Meat Inspection), โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน(Zoonoses) 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโดยเฉพาะโรคซัลโมเนลโลซิส(Salmonellosis), การควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์(Meat Safety and Quality), การควบคุมคุณภาพน้ำนม (Milk hygiene and Quality), ระบาดวิทยา

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  

รศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง

 

รศ.น.สพ.ดร.นริศร นางาม

Ph.D.,(Animal Science), Thailand

pirson@kku.ac.th

Ph.D.,(trop. Med.), Thailand

narnan@kku.ac.th

>Expertise Special

 การจัดการป้องกันโรคในฟาร์มโคนม, การจัดการป้องกันโรคระบาดในไก่พื้นเมือง, ด้านเกษตร สาขา การจัดการฟาร์ม, สัตวแพทย์สาธารณสุข, การใช้สมุนไพร โปรไบโอติก (Probiotics) / Lactic acid bacteria หรีอสารธรรมชาติเพื่อการผลิตสัตว์

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

>Expertise Special

 Zoonoses, Epidemiology, Drug residues in meat&milk, Molecular biology, Phage display technology

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 


 

 

ผศ.น.สพ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์


 

 

รศ.น.สพ.ดร.ระพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช

Ph.D.,(Veterinary Public Health), Thailand

spiyaw@kku.ac.th

Ph.D.,(Veterinary Public Health), Netherland 
chaveerach@kku.ac.th

>Expertise Special

 การประเมินความเสี่ยงทางเคมี (Chemical Risk Assessment)

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 Food Microbiology(Campylobacter spp Salmonella), Probiotic, Epidemiology, Veterinary Public Health, Prebiotic (Herbs), (Slaughtering Hygiene)

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


 
 

ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

D.V.M., Thailand

serkan@kku.ac.th

Ph.D., (Food Science and Technology), Thailand

>Expertise Special

 งานสัตวแพทย์สาธารณสุข, โรคสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ, Food Safety, การมีส่วนร่วมของชุมชน

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

>Expertise Special

 Food safety, Veterinary Public. Honey, Bee

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 2. คณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลีนิก

2.1 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 

รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ 

ผศ.น.สพ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร

M.S.,(Veterinary Pathology), Thailand

sutnop@kku.ac.th 

D.V.M., Thailand

ekkpat@kku.ac.th

>Expertise Special

 งานชันสูตรพยาธิวิทยา, Blood pararite

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

>Expertise Special

 เซลล์วิทยาวินิจฉัย

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 


 

รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช

 

รศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา

Ph.D.,(Parasitology), USA

sombn_sa@kku.ac.th

Ph.D.,(Veterinary Pathobiology), Thailand

sirikach@kku.ac.th

>Expertise Special

 Parasitology, Immuno-parasitology

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

>Expertise Special

 พยาธิวิทยา, โรคพยาธิใบไม้ตับในสัตว์, มะเร็งและเนื้องอกในสัตว์, ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วม, สุขภาพหนึ่งเดียว

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

 


 

 

ผศ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี

 

ศ.น.สพ.สุรสิทธ์ อ้วนพรมมา

M.S.,(Animal Pathology), The Netherland

tanakarn@kku.ac.th

M.S.,(Veterinary Pathobiology), Thailand

asuras@kku.ac.th

>Expertise Special

 n/a

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

>Expertise Special

 ปรสิตวิทยา, Molecular Parasitology, โรคพยาธิใบไม้ตับในสัตว์

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คำพา

 

ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์

Ph.D.,(Veterinary Microbiology), Sweden

jarpat@kku.ac.th

Ph.D.,(Veterinary Parasitology), England

weerapol@kku.ac.th

>Expertise Special

 โรคไวรัส, การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ, ระบาดวิทยา, โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

>Expertise Special

 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์, โคนม

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 


 

อ.น.สพ.เรืองทอง กิจเจริญปัญญา

 

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา เผือเทศ

D.V.M., Thailand

ruang_ki@kku.ac.th

Ph.D.,(Molecular Microbiology), Thailand

>Expertise Special

 ตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อจุลชีพในสัตว์ ในห้องปฏิบัติการวิจัย, รักษาสัตว์ในส่วนของ รพ.สัตว์ และฟาร์ม, การวิเคราะห์โปรตีนสกัดจากเชื้อจุลชีพ

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

>Expertise Special

 Molecular Virology, Veterinary Microbiology, งานวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 


 

 

ผศ.สพ.ญ.นุสรา สุวรรณโชติ


 

อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี

M.S.,(Medical Biochemistry)Thailand

nussuw@kku.ac.th

Ph.D.,(Veterinary Pathology) Thailand

jiwvet@hotmail.com

>Expertise Special

 พยาธิวิทยา

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

>Expertise Special

 Pathology} Molecular Microbiology, Swine viral disease

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

2.2 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์


 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย

 

ผศ.สพ.ญ.ณภัทร ทองสร้อย

Ph.D.,(Educational Technology), Thailand

suchat@kku.ac.th

D.V.M., Thailand

cthongsoi@hotmail.com

>Expertise Special

ศัลยศาสตร์ม้า รังสีวิทยา, การจัดการสุขภาพและการผลิตม้า,  สัตวแพทยศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 Small animal surgery, Soft tissue surgery

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


 

รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ


 

ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา

M.S.,(Veterinary Surgery), Thailand

preenun@kku.ac.th

Ph.D.,(Veterinary Radiology), Sweden

naruepon.kampa@gmail.com

naruepon@hotmail.com

>Expertise Special

 โรคนัยน์ตาสัตว์(Veterinary ophthalmology), ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ในสุนัขและแมว(Small animal orthopedics)

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 Imaging Diagnosis, Orthopedic surgery

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


 

ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี จิตรเพียร

M.S.,(Veterinary Surgery), Thailand

duakae@kku.ac.th

Ph.D.,VeterinarySurgery(Small animals), Sweden

supraneevet57@yahoo.com

>Expertise Special

 Small animal soft tissue surgery,

Orthopedic surgery

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

Small animal surgery, Soft tissue surgery,

Biomarker

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


 

 

ผศ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์

Ph.D.,Thailand

suvalukse@kku.ac.th

Ph.D.,(Small animal surgery), Sweden
its_tong@hotmail.com 

>Expertise Special

 ศัลยศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

  ชีวสถิติทางสัตวแพทย์

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 Small animal surgery,  Pain assessment , Vet Dentistry Biomarker

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

อ.สพ.ญ.ปองรัตน์ ใจศิล

 

ผศ.สพ.ญ.สุพรรณิกา พุทธชาลี

D.V.M., Thailand

D.V.M., Thailand

sp_unicon@yahoo.com

>Expertise Special

 Small animal surgery, Vet Neurosurgery

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


>Expertise Special

 อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า,  อาการขากะเผลกม้า,  การจัดการสุขภาพและการผลิตม้า

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

2.3 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
รศ.น.สพ.มงคล โปร่งเจริญ
 
 

ผศ.น.สพ.สราวุธ ศรีงาม

D.V.M., Thailand

prongcharoen@yahoo.com

M.S.,(Anatomy), Thailand

sringam@hotmail.com

>Expertise Special

 ระบบสืบพันธุ์ในม้า สุนัข โค, การใช้อัลตราซาวด์, การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในม้า สุนัข โค, Invitro embryo production

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 ระบบสืบพันธุ์สัตว์เพศผู้ สรีระวิทยา เทคโนโลยี, การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง สัตว์ป่า

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา


 

อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร

M.S., Thailand

ponxuw@kku.ac.th

Ph.D.,(Reproductive Physiology), USA

saksiri@kku.ac.th

>Expertise Special

 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสัตว์แพทย์, การจัดการสุขภาพและการผลิตสุกร, การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

>Expertise Special

 การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์, การเลี้ยงตัวอ่อนแบบนอกร่างกาย

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ

M.S.,(Reproduction), Thailand

chajar@kku.ac.th

Ph.D.,(Reproduction), Sweden

>Expertise Special

 วิทยาการสืบพันธุ์โคนม, การจัดการสุขภาพและการผลิตโคนม

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 วิทยาการสืบพันธุ์และระบบสืบพันธุ์สัตว์เล็ก

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

2.4 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง

 
 

ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา

 

รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์

D.V.M., Thailand

nonmou@kku.ac.th,nonsuw@yahoo.com

Ph.D.,(Comparative Biomedical Sciences), USA

javetmed@yahoo.com

>Expertise Special

 สาขาสัตวแพทย์ : ด้านอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง, โรคติดเชื้อในสุนัขและแมว

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

โรคติดเชื้อในสุนัขและแมว

โรคติดต่อที่มีพาหะ

 การตรวจโรคโดยอนุวินิจฉัย

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 


 
 

ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล

 

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม

Ph.D., (Veterinary Medical), Japan

somwee@kku.ac.th , kaewzung@yahoo.com

Ph.D., (Molecular Veterinary Biosciences), USA

traplo@kku.ac.th

>Expertise Special

 อายุรศาสตร์ สัตว์ป่า สัตวน้ำ และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 Small animal internal medicine-cardiac diseases

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 


 

 

รศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ

M.S.,(Veterinary Science),Thailand

kajib007@hotmail.com

Ph.D., (Physiology) Japan

pcataklom@hotmail.com

>Expertise Special

 การจัดการเนื้องอกทางอายุรกรรมในสุนัขและแมว

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 โรคในสัตว์เลี้ยง

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม


 

 

 

อ.น.สพ.ภาวิน สายหู

Ph.D.,(Eqiune Exercise Physiology), USA

navichaya@kku.ac.th

D.V.M., Phillipines

pavin@kku.ac.th

>Expertise Special

 อายุรศาสตร์lสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนและม้า, โรคและความผิดปกติในม้ากีฬา, โรคระบบประสาทและอายุรศาสตร์ภายในสัตว์เล็กและม้า

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 การจัดการในม้า

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.5 กลุ่มวิชาอายุศาสตร์ปศุสัตว์
 


 

 

ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

 

 

รศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์

Ph.D.,(Veterinary Medicine) : USA

btengjar@kku.ac.th

Ph.D.,(Veterinary Medicine), USA

kochakrn@kku.ac.th

>Expertise Special

   สัตว์น้ำ

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 โรคสุกรและการจัดการฟาร์มสุกร, ไวรัสวิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ, ความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์

 

รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์

Dr.Med.Vet.(Swine Disease), Germany

sarthorn@kku.ac.th

M.S.,(Avian Medicine), Thailand

kchuachan@hotmail.comkanchu1@kku.ac.th

>Expertise Special

 โรคสุกร และการจัดการ, ไวรัสวิทยา, สมุนไพร, วัคซีน

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

>Expertise Special

 เกษตร สาขาอายุรศาสตร์สัตว์ปีก เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคการป้องกันและรักษาโรคไก่

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน

 

ศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์

Ph.D.,(Ruminant Medicine), Sweden

aran_jan@kku.ac.th

Ph.D.,(Reproduction), Sweden

jatgiw@kku.ac.th

>Expertise Special

อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Medicine), การจัดการปัญหาสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ำนมในโคนม (Bovine Udder Health and milk quality Management), การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม (Dairy Herd Health Management),ระบาดวิทยา (Epidemiology), การวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา  (Bovine Clinical Immunobiology)

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

>Expertise Special

 เกษตร สาขาโรคสุกร, เกษตร สาขาการจัดการฟาร์มสุกร

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม

 

รศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล

Ph.D.,(Veterinary Medicine), Japan

kanchu@kku.ac.th

Ph.D.,(Large Animal Clinical Sciences; Bovine),USA

chaiyapas@kku.ac.th

>Expertise Special

 โรคของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

>Expertise Special

 -Bovine Internal Medicine ,

 -Bovine Udder Health, Immunity,

 -Mastitis, Milk Quality & Management,

 -Bovine Clinical Nutrition and Metabolic Disorders

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 


 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข

 

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย โพธิ์เฮือง

Ph.D., (Small Ruminant Health Management)Germany

waiwaiquick@yahoo.com

Ph.D.,(Avian Medicine), Thailand

ptawat@kku.ac.th

>Expertise Special

 Small ruminants medicine

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

>Expertise Special

 โรคติดเชื้อในไก่

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 


 

 

อ.สพ.ญ.ดร.สุชีวา จันทร์หนู

   

Ph.D., (Agricultural Biotechnology), Thailand

junnu7@hotmail.com

>Expertise Special

 โรคติดเชื้อในไก่

 

>ข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

       
 


ติดต่อเรา : โทรศัพท์สายตรง : 0-4320-2404 ,
ที่อยู่ :  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002