รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่

ปี

วันที่

1

2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

2

2560

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

3

2560

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

4

2560

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม  2560

 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ครั้งที่

ปี

วันที่

1

2561

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

2

2561

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

3

2561

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2561