• 0-4320-2404
  • gsvm@kku.ac.th

Public Relations

ข่าวประชาสัมพันธ์

-กำหนดการรายงานความก้าวหน้าประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

-ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบับที่ 019/2562)รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรคณะรับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ

-ใบสมัครขอรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

:)รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตคณะสัตวแพทศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

:)รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตคณะสัตวแพทศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

:)ปฏิทินกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2561