ประเภทของการประกวดสุนัข

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2550  ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

1.ประเภทสายพันธุ์ เยอรมันเชพเพอด (เฉพาะสุนัขในประเทศ)

    (กรรมการจากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดฯ 2 ท่าน)      แบ่งออกเป็น 6 รุ่นอายุ

                                รุ่นที่ 1    อายุระหว่าง 3-6 เดือน           แยกเพศผู้และเพศเมีย มีที่ 1 2 3

                                รุ่นที่ 2    อายุระหว่าง 6-9 เดือน           แยกเพศผู้และเพศเมีย มีที่ 1 2 3

                                รุ่นที่ 3    อายุระหว่าง 9-12 เดือน         แยกเพศผู้และเพศเมีย มีที่ 1 2 3

                                รุ่นที่ 4    อายุระหว่าง 12-18 เดือน       แยกเพศผู้และเพศเมีย มีที่ 1 2 3

                                รุ่นที่ 5    อายุระหว่าง 18-24 เดือน       แยกเพศผู้และเพศเมีย มีที่ 1 2 3

                                รุ่นที่ 6    อายุระหว่าง 24 เดือนขึ้นไป   แยกเพศผู้และเพศเมีย มีที่ 1 2 3

                                ***แต่ละรุ่นประกวดรวมกันเพิ่มอีก 2 รางวัล (ยกเว้นรุ่น 3-6 เดือน) คือ

-          BEST OF BREED

       (ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)

-          RESERVE BEST OF BREED

                           หมายเหตุ: สุนัขรุ่น 3-6 เดือนที่ได้รางวัล BEST BABY OF BREED  และสุนัขที่ได้รางวัล BEST PUPPY OF BREED มีสิทธิ์เข้าชิง BEST BABY IN SHOW และ BEST PUPPY IN SHOW  ร่วมกับสุนัขนานาพันธุ์

 

2.ประเภทสุนัขอารักขา

                มี 3 รางวัล รางวัลที่ 1 2 3

                                (รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)

                                (รางวัลที่ 2 และ 3 เป็นถ้วยรางวัล)

 

3.ประเภทนานาพันธุ์

                มี 11 สายพันธุ์ ดังนี้

                                -รอตไวเลอร์กล่องข้อความ: กลุ่ม A

                                -โกลเด้น รีทรีฟเวอร์

                                -ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

                                -ไซบีเรียน ฮัสกี้

                                -สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว

                                -สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

 

 

                                -พุดเดิ้ล (รวมทุกประเภท)

   กล่องข้อความ: กลุ่ม B
                             -ชิท์สุ

                                -ปอมเมอเรเนียน

                                -ปั๊ก

               

                การประกวดนานาพันธุ์ แบ่งออกเป็น 4 รุ่นอายุ ดังนี้

                                รุ่นที่ 1    อายุระหว่าง 3-6 เดือน             รวมเพศ มีที่ 1 2 3

                                รุ่นที่ 2    อายุระหว่าง 6-12 เดือน           แยกเพศผู้และเพศเมีย มีที่ 1 2 3

                                รุ่นที่ 3    อายุระหว่าง 12-18 เดือน         แยกเพศผู้และเพศเมีย มีที่ 1 2 3

                                รุ่นที่ 4    อายุระหว่าง 18 เดือนขึ้นไป     แยกเพศผู้และเพศเมีย มีที่ 1 2 3

                               

***ชนะเลิศของรุ่นอายุตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ในแต่ละสายพันธุ์ นำมาประกวดรวมกันระหว่างสายพันธุ์เดียวกันเพิ่มอีก 2 รางวัลคือ

-          BEST OF BREED

-          RESERVE BEST OF BREED

 

***ตัวที่ได้รางวัล BEST OF BREED ของแต่ละสายพันธุ์ นำมาประกวดรวมกัน เพิ่มอีก 2 รางวัลคือ

-          BEST IN SHOW (ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)

-          RESERVE BEST IN SHOW

(ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ)

หมายเหตุ การชิงรางวัล BEST IN SHOW จะยกเว้นสายพันธุ์ เยอรมันเชพเพอด ไทยหลังอาน และบางแก้ว ซึ่งได้รางวัล Best of Breed เป็นถ้วยพระราชทานแล้ว)

                               

***ตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศของแต่ละสายพันธุ์ ในรุ่นอายุระหว่าง 6-12 เดือน นำมาประกวดรวมกัน เพิ่มอีก 2 รางวัลคือ

-          BEST PUPPY OF BREED

-          RESERVE BEST PUPPY OF BREED

  

                                ***ตัวที่ได้รางวัล BEST PUPPY OF BREED ของแต่ละสายพันธุ์ นำมาประกวด

                รวมกัน เพิ่มอีก 2 รางวัลคือ

-          BEST PUPPY IN SHOW (ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ)

-          RESERVE BEST PUPPY IN SHOW (ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์)

  

***ตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศของแต่ละสายพันธุ์ ในรุ่นอายุระหว่าง 3-6 เดือน นำมาประกวดรวมกัน เพิ่มอีก 2 รางวัลคือ

-          BEST BABY IN SHOW (ถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น)

-          RESERVE BEST  BABY IN SHOW (ถ้วยปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น)

 

หมายเหตุ...

- BEST OF BREED สุนัขพันธุ์ ไทยหลังอาน (ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา)

- BEST OF BREED สุนัขไทย พันธุ์บางแก้ว (ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา)

 

4.ประเภทความสามารถ (ความสามารถพื้นฐาน & ความสามารถทั่วไป)

                มี 6 รางวัล (2 ประเภท) รางวัลที่ 1 2 3

                                (รางวัลที่ 1 ความสามารถพื้นฐาน; ถ้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

                                (รางวัลที่ 1 ความสามารถทั่วไป; ถ้วยคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์)

                                (รางวัลที่ 2 และ 3 เป็นถ้วยรางวัล)

 

5.ประเภทแต่งกายแฟนซี

                มี 3 รางวัล รางวัลที่ 1 2 3

                                (รางวัลที่ 1 ถ้วยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น)

                                (รางวัลที่ 2 และ 3 เป็นถ้วยรางวัล)

 

6.ประเภทสุนัขพันธุ์ทาง

                มี 3 รางวัล รางวัลที่ 1 2 3

                                (รางวัลที่ 1 ถ้วยคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์)

                                (รางวัลที่ 2 และ 3 เป็นถ้วยรางวัล)