เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  บุคลากร
  กิจกรรม
  บริการวิชาการ
  เอกสารการเรียนรู้


  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์

ายวิชาที่เปิดสอน

1. Veterinary Embryology
วิชาวิทยาเอมบริโอทางสัตวแพทย์
รหัสวิชา : 711 221
หน่วยกิต : 2(1-3-0)
เงื่อนไข : ไม่มี
อาจารย์ผู้สอน :
1. รศ.ประสาน ตังควัฒนา
2. รศ.ถาวร มิ่งสกุล
3. ผศ.สายใจ กองเพชร
4. ผศ.พีรพล สุขอ้วน
5.ผศ.สุวิทย์ อุปสัย
6.รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ประสาน ตังควัฒนา

2. Gross Anatomy of Small Animals
วิชามหกายวิภาคศาสตร์สัตว์เล็ก
รหัสวิชา : 711 212
หน่วยกิต : 3(2-3-0)
เงื่อนไข : ไม่มี
อาจารย์ผู้สอน :
1.รศ.ประสาน ตังควัฒนา
2. รศ.ถาวร มิ่งสกุล
3. ผศ.สายใจ กองเพชร
4. ผศ.พีรพล สุขอ้วน
5.ผศ.สุวิทย์ อุปสัย
6.รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สุวิทย์ อุปสัย

3. Gross Anatomy of Large Animals
วิชามหกายวิภาคศาสตร์สัตว์ใหญ่
รหัสวิชา : 711 212
หน่วยกิต : 3(2-3-0)
เงื่อนไข : ไม่มี
อาจารย์ผู้สอน :
1.รศ.ประสาน ตังควัฒนา
2. รศ.ถาวร มิ่งสกุล
3. ผศ.สายใจ กองเพชร
4. ผศ.พีรพล สุขอ้วน
5.ผศ.สุวิทย์ อุปสัย
6.รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
อาจารย์ผ ู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ. สายใจ กองเพชร

4. Gross Anatomy of Avian and Aquatic Animals
วิชามหกายวิภาคศาสตร์สัตว์ใหญ่
รหัสวิชา : 711 212
หน่วยกิต : 3(2-3-0)
เงื่อนไข : ไม่มี
อาจารย์ผู้สอน :
1.รศ.ประสาน ตังควัฒนา
2. รศ.ถาวร มิ่งสกุล
3. ผศ.สายใจ กองเพชร
4. ผศ.พีรพล สุขอ้วน
5.ผศ.สุวิทย์ อุปสัย
6.รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ชูชาติ กมลเลิศ

5. Veterinary Microanatomy and Physiology I
วิชาจุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 1
รหัสวิชา : 711212
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
เงื่อนไข : ผ่านวิชา 711 212
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์และภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ประภาพร ตั้งธนธานิช/รศ.ชูชาติ กมลเลิศ

6.Veterinary Microanatomy and Physiology II
วิชาจุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 2
รหัสวิชา : 711212
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เงื่อนไข : ผ่านวิชา 711 212
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์และภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อ.จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์/ผศ.พีระพล สุขอ้วน

7.Veterinary Microanatomy and Physiology III
วิชาจุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 3
รหัสวิชา : 712213
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เงื่อนไข : ผ่านวิชา 712 211 และ 712212
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์และภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พัชนี ศรีงาม/รศ.ถาวร มิ่งสกุล

8.Veterinary Microanatomy and Physiology IV
วิชาจุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 4
รหัสวิชา : 711214
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เงื่อนไข : ผ่านวิชา 712 211 และ 712212
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์และภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สายใจ กองเพชร/ผศ.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ


  


กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
แนะนำติชมเว็บไซด์ Email : chomue@kku.ac.th