ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2563 มกราคม 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning” 5e2a4d63a3e21-อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning.doc 5e2a4d63a94f2-230163p.rar
2563 มกราคม 15,22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 5e2939cc91f2e-อบรมภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา.docx 5e2939cc98d56-15220163p.rar
2563 มกราคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้อัลตร้าซาวด์ในระบบสืบพันธุ์โค” 5e27abfa7babb-อบรมอัลตร้าซาวด์ในโค.docx 5e27abfa7f261-180163p1.rar 5e27abfa7f4f5-180163p2.rar
2563 มกราคม 11-12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กมลาไสยปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” 5e1eb336d98d9-ข่าวกมลาไสยเรบีส์.docx 5e1eb336d9f5e-11120163p1.rar 5e1eb336da111-11120163p2.rar
2563 มกราคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 28 5e1eb3180af26-สัมมนาฟ้าหม่น 28.docx 5e1eb3180b751-1001632sp.rar
2563 มกราคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการนิทรรศการ “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2” 5e1d1fa991ae3-นิทรรศการ สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครัั้งที่ 2.doc 5e1d1fa99217a-100163p.rar
2563 มกราคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2562 5e1d1f8bcb291-ปฐมนิเทศสหกิจครั้งที่2 ปีการศึกษา 2562.doc 5e1d1f8bcb99b-091063p1.rar 5e1d1f8bcbb5e-091063p2.rar
2563 มกราคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 5e1d1f5fea005-แสดงความยินดีกับ รศ..docx 5e1d1f5fef1b4-ranee jatep.rar
2562 ธันวาคม 27-29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 (Vet Games 29th) 5e12d04dd0f4a-แข่งกีฬา vet 29(2562).docx 5e12d04dd68b1-27291262p1.rar 5e12d04dd6acd-27291262p2.rar
2562 ธันวาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการกีฬาสีประจำปี และงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 5e0db4b791b13-งานปีใหม่และกีฬาสี 63.docx 5e0db4b7921b6-261012p1k.rar 5e0db4b792363-261262p2k.rar
2562 ธันวาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 5e0db495af3e1-ผู้บริหารพบบุคลากร 2562.docx 5e0db495b3e38-261262p1a.rar 5e0db495b407b-261262p2a.rar
2562 ธันวาคม 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมจาก Thailand International Cooperation Agency (TICA) และสถาบันสุขภาพอาเซียน 5df84f3526c5f-ต้อนรับตัวแทนจาก TICA 2562.doc 5df84f352a0ea-111262tica.rar
2562 ธันวาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย 5df74a8fca8b3-MOU กับ FVM-UGM 2019.docx 5df74a8fcaf59-131262pm1.rar 5df74a8fcb0cb-131262pm2.rar
2562 ธันวาคม 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มข. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและหารือความร่วมมือในการวิจัย 5df74a6d8d1d6-โครงการสัมมนาสัดแพดกับเทคนิคการแพด.doc 5df74a6d8dc96-111262p1.rar 5df74a6d8de82-111262p2.rar
2562 ธันวาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายมัธยมศึกษา 5df7314e7d4c0-นักเรียนสาธิตดูงานที่คณะ 2562.doc 5df7314e7dba0-131262p.rar
2562 ธันวาคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนา “การสร้างความเข้มแข็งให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์” 5df7312f1ee13-การสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2562.doc 5df7312f1f5fa-121262p.rar
2562 ธันวาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562 5dedebcb351f1-งานมุทิตาสถาบันและแสดงความยินดี ประจำปี 2562.docx 5dedebcb358c8-021262p1.rar 5dedebcb35a66-021262p2.rar
2562 ธันวาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ 5dedebab613fc-แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 2562.docx 5dedebab65e0f-011262p1.rar 5dedebab66041-011262p2.rar
2562 พฤศจิกายน 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2562 5de0810252ea4-สพอ 62 บรบือ มหาสารคาม.docx 5de08102536cc-271162p.rar
2562 พฤศจิกายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์ 5ddb3af5b2815-ต้อนรับปศุสัตว์ศรีสะเกษ.docx 5ddb3af5b319a-131162p.rar
2562 พฤศจิกายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพและทำหมันสัตว์เลี้ยง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคและคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 5dd4d89793a59-สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ 2562 ร้อยเอ็ด.docx 5dd4d89795ed2-161162p.rar
2562 พฤศจิกายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 5dd3661d446a9-คณะต้อนรับ EdPExKKU_18112019.doc 5dd3661d469bd-181162pe1.rar 5dd3661d46be0-181162pe2.rar
2562 พฤศจิกายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU ) ประเทศบังคลาเทศ 5dd2339632bb2-ต้อนรับ นศ.จาก HSTU 2019 รอบ2.docx 5dd233963820b-181162p.rar
2562 พฤศจิกายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย OKRs (Objective Key Results)” 5dcd033a3150f-บรรยายพิเศษ OKRs_13112019(คณบดีแก้ไข).doc 5dcd033a32295-131162p1.rar 5dcd033a324ae-131162p2.rar
2562 พฤศจิกายน 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“สืบสานประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562 5dccc1cb8adae-ขบวนแห่นักศึกษาสีฐานเฟสติวัล 2562.doc 5dccc1cb8ba24-111162p.rar
Page 1 of 26