111
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ

คณบดี

 

chukam@kku.ac.th

 

 

   
 

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

nonmou@kku.ac.th

 

 

   
 


 

   

ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  jatgiw@kku.ac.th
   
   
 

 

 
 

รศ.สพ..กัลยา เจือจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

  kanchu1@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ผศ.สพ..ดร.กชกร ดิเรกศิลป์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

  kochakrn@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  suwuop@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

  ponxuw@kku.ac.th
   
   
 

 

   

อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

  chack_suvaluk@yahoo.com
   
   
 

 

   

ผศ.สพ..ดร.ราณี ซิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

  sranee@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  jaraim@kku.ac.th
   
   
 

 

   

น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ด้านบริหาร

   
   
   
 

 

   

น.สพ.ปิยศักดิ์ วิภูศักดิ์

ผู้จัดการคลินิกนอกเวลาราชการ

   
   
   
 

 

   

นายอุดร พุทธิมา

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

  udoput@kku.ac.th