111
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ

คณบดี

 

chukam@kku.ac.th

 

 

   
 

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

nonmou@kku.ac.th

 

 

   


 

   

 

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

 

  ponxuw@kku.ac.th
   
   

 

 

  ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  navichaya@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  suwuop@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ผศ.สพ..ดร.ราณี ซิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

  sranee@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  jaraim@kku.ac.th
   
   
 

 

   

น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

   
   
   
 

 

   

นายอุดร พุทธิมา

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

  udoput@kku.ac.th