แบบ 7223

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างพร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จำเป็น
 

  1. ข้าพเจ้า

ตำแหน่ง

สังกัด

 

            2. คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ

  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ  
  เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง สังกัด
  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
  กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใด ตำแหน่ง สังกัด
 
           3. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจาก
  เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย
  เป็นมารดา
   
   4. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินสำหรับการศึกษาของบุตรดังนี้  (1) เงินบำรุงการศึกษา      (2) เงินค่าเล่าเรียน
 

1.

ชื่อบุตร เกิดเมื่อ
    เป็นบุตรลำดำที่(ของบิดา) เป็นบุตรลำดำที่(ของมารดา)
    (กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลำดับที่
    ชื่อ  เกิดเมื่อ ถึงแก่กรรมเมื่อ
    สถานศึกษา  อำเภอ  จังหวัด
    ชั้นที่ศึกษา (1) 
      (2)  จำนวน บาท
 

2.

ชื่อบุตร เกิดเมื่อ
    เป็นบุตรลำดำที่(ของบิดา) เป็นบุตรลำดำที่(ของมารดา)
    (กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลำดับที่
    ชื่อ  เกิดเมื่อ ถึงแก่กรรมเมื่อ
    สถานศึกษา  อำเภอ  จังหวัด
    ชั้นที่ศึกษา (1) 
      (2)  จำนวน บาท
 

3.

ชื่อบุตร เกิดเมื่อ
    เป็นบุตรลำดำที่(ของบิดา) เป็นบุตรลำดำที่(ของมารดา)
    (กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลำดับที่
    ชื่อ  เกิดเมื่อ ถึงแก่กรรมเมื่อ
    สถานศึกษา  อำเภอ  จังหวัด
    ชั้นที่ศึกษา  (1) 
      (2)  จำนวน บาท
  5. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    ตามสิทธิ์ เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ์ เป็นเงิน บาท (บาทถ้วน) (ก)
 
6.
เสนอ..............................................(ข)
    ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
    บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    เป็นผู้ใช้สิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว
    คู่สมรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ
      องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใด ตำกว่าจำนวนที่ได้รับจากทางราชการ จำนวนบาท
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ตามจำนวนที่ขอเบิก
                     ลงชื่อ
.......................................................ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ

( ................................................ )

วันที่............เดือน....................พ.ศ.........

       
  7. คำอนุมัติ
            อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

ลงชื่อ.......................................................

    ( ................................................ )

ตำแหน่ง.........................................................

   
  8. ใบรับเงิน
          ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จำนวน..........................บาท(...................................................
(ตัวอักษร))ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับเงิน

( ................................................ )

ลงชื่อ.......................................................ผู้จ่ายเงิน

( ................................................ )

วันที่............เดือน....................พ.ศ.........

(ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น)

คำชี้แจง
(ก) ให้ระบุการมีสิทธิพียงใด เมื่อเทียบกับสิทธิที่ได้รับ
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(ข) ให้เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

 

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน :

1.ให้กรอกเอกสารในช่องสีแดง เท่านั้น
2.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม สั่งพิมพ์หน้านี้
3.ให้นำเอกสารที่ได้ ลงลายมือชื่อตนเอง และ หัวหน้าหน่วยงาน(ด้วยปากกา) ช่องสีน้ำเงิน
4.ส่งที่หน่วยการเจ้าหน้าที่