แบบคำร้อง
 

เขียนที่ :

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ :

เดือน : พ.ศ. :
 

                   ด้วยข้าพเจ้า :

       เป็น ข้าราชการพลในสถาบันอุดมศึกษา / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว

        ตำแหน่ง :

สังกัด: 
       มีความประสงค์ใคร่ขอหนังสือ ดังนี้
  หนังสือรับรองเงินเดือน
  หนังสือรับรองสถานภาพปัจจุบัน
  หนังสือรับรองเคยผ่านงาน
  หนังสือรับรองประวัติ ความประพฤติ
  อื่นๆ ระบุ :
  หนังสือรับรองว่า เกี่ยวข้องโดยเป็น
  ของข้าพเจ้า เพื่อนำไปใช้

 

     (ลงชื่อ)...........................................ผู้ยื่นคำร้อง

(.............................................)

 

      เรียน คณบดี / ผู้ปฏิบัติราชการแทน
                  หน่วยการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
      (  ) ไม่สมควรอนุมัติ เนื่องจาก....................................................................................................................................
      (  ) สมควรอนุมัติ และโปรดลงนามในหนังสือรับรองที่แนบ

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ดำเนินการ

( นางสาวจงกลวรรณ จันทรสมบัติ )

วันที่...............................................

 

ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่

( นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง )

วันที่...............................................

 

 

(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก....................................................................................................................................

(  ) อนุมัติ และได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว

                      (ลงนาม).......................................................คณบดี /ผู้ปฏิบัติราชการแทน

(.......................................................)

วันที่...............................................

 

หมายเหตุ : กรุณายื่นแบบฟอร์ม ก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน :

1.ให้กรอกเอกสารในช่องสีแดง เท่านั้น
2.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม สั่งพิมพ์หน้านี้
3.ให้นำเอกสารที่ได้ ลงลายมือชื่อตนเอง และ หัวหน้าหน่วยงาน(ด้วยปากกา) ช่องสีน้ำเงิน
4.ส่งที่หน่วยการเจ้าหน้าที่