แบบใบขอยกเลิกวันลา
 

 

เขียนที่ :

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ :

เดือน : พ.ศ. :

 เรื่อง :

ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน  

 เรียน :


 

ตามที่ข้าพเจ้า :

ตำแหน่ง :

   สังกัด :  


 
  
   ได้รับอนุญาตให้ลา
ตั้งแต่วันที่ :  เดือน : พ.ศ. :

   ถึงวันที่ : เดือน : พ.ศ. :    มีกำหนด : วัน
 

                       เนื่องจาก

   จึงขอยกเลิกวันลา  จำนวน : วัน ตั้งแต่วันที่ :  เดือน : พ.ศ. :

   ถึงวันที่ : เดือน : พ.ศ. :   
 

 

 

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)...........................................
 
      (.............................................)

           ตำแหน่ง............................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

.....................................................................................................................................................................................

                                                                                                                        (ลงชื่อ)...................................................

                                                                                                                                (...................................................)

                                                                                                                        ตำแหน่ง..................................................

                                                                                                                        วันที่.......................................................

คำสั่ง  (   )อนุญาต   (   )ไม่อนุญาต

.....................................................................................................................................................................................

                                                                                                                        (ลงชื่อ)...................................................

                                                                                                                                (...................................................)

                                                                                                                        ตำแหน่ง..................................................

                                                                                                                        วันที่.......................................................

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน :

1.ให้กรอกเอกสารในช่องสีแดง เท่านั้น
2.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม สั่งพิมพ์หน้านี้
3.ให้นำเอกสารที่ได้ ลงลายมือชื่อตนเอง และ หัวหน้าหน่วยงาน(ด้วยปากกา) ช่องสีน้ำเงิน
4.ส่งที่หน่วยการเจ้าหน้าที่