แบบใบลาพักผ่อน
 

 

เขียนที่ :

วันที่ :

เดือน : พ.ศ. :

 เรื่อง :

ขออนุญาตลาพักผ่อน  

 เรียน :

 

ข้าพเจ้า :

ตำแหน่ง :

   สังกัด :  


 
  
 
  มีวันลาพักผ่อนสะสม..............วันทำการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก 10 วันทำการ รวมเป็น..............วันทำการ
 
  ขอพักผ่อนในประเทศตั้งแต่วันที่ :  เดือน : พ.ศ. : ถึงวันที่ : เดือน : พ.ศ. :
   มีกำหนด : วัน
 
  ขอพักผ่อนต่างประเทศตั้งแต่วันที่ :  เดือน : พ.ศ. : ถึงวันที่ : เดือน : พ.ศ. :
   มีกำหนด : วัน  ประเทศ :
 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่  
 

 

 ระหว่างการลาครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้

  ............................................ปฏิบัติหน้าที่แทน

  ลงชื่อ............................................รับทราบ

  วันที่...............................................

 

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)...........................................
 
      (.............................................)

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้

ลามาแล้ว

................
(วันทำการ)

 

ลาครั้งนี้

................
(วันทำการ)

รวมเป็น

................
(วันทำการ)

 

 

 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

............................................................

............................................................

(ลงชื่อ)...................................................

ตำแหน่ง..................................................

วันที่.......................................................

            (ลงชื่อ)....................................................(ผู้ตรวจสอบ)

          ตำแหน่ง.......................................................

                วันที่........................................................ 

 

  คำสั่ง  (   )อนุญาต   (   )ไม่อนุญาต

(ลงชื่อ).....................................................

(ตำแหน่ง).................................................)

วันที่........................................................

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน :

1.ให้กรอกเอกสารในช่องสีแดง เท่านั้น
2.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม สั่งพิมพ์หน้านี้
3.ให้นำเอกสารที่ได้ ลงลายมือชื่อตนเอง และ หัวหน้าหน่วยงาน(ด้วยปากกา) ช่องสีน้ำเงิน
4.ส่งที่หน่วยการเจ้าหน้าที่